O badaniu

Projekt naukowo-badawczy: Wpływ stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na występowanie dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3-12 lat

Cel realizacji 

Głównym celem realizacji badania jest stwierdzenie, czy i w jakim stopniu stężenie pyłów zawieszonych wpływa na występowanie objawów ze strony górnych dróg oddechowych u dzieci oraz w jakim zakresie mogą one stymulować rozwój i przebieg przeziębień i infekcji. 

Czemu mają służyć wnioski z badania?

 • rozwojowi wiedzy o mechanizmach wpływu pyłów zawieszonych na zdrowie dzieci
 • praktycznym działaniom związanym z postępowaniem władz samorządowych w przypadku wysokich stężeń pyłów zawieszonych, do których należą m.in. ograniczanie uczęszczania dzieci do placówek szkolno-wychowawczych, montaż urządzeń oczyszczających powietrze w przedszkolach i szkołach, wydawanie masek przeciwpyłowych.

Pytania badawcze

 • czy zwiększone stężenie pyłów stymuluje powstawanie takich objawów u dzieci jak katar, kaszel, ból gardła, poczucie zmęczenia?
 • po upływie jakiego czasu zwiększone stężenie pyłów (ekspozycji na pyły zawieszone) wywołuje powstawanie tych objawów? 
 • jaki poziom podwyższenia stężenia pyłów przekłada się na występowanie powyższych objawów?
 • czy zwiększone stężenie pyłów stymuluje rozwój infekcji wirusowych czy bakteryjnych? 
 • czy między poszczególnymi regionami Polski istnieją różnice, jeżeli chodzi o wpływ stężenia pyłów na zdrowie dzieci, biorąc pod uwagę średnią roczną wartość poziomów pyłów zawieszonych?  

Skąd pomysł na badanie?

 • W ciągu ostatniego stulecia powstało wiele prac wskazujących na negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na chorobowość i śmiertelność. 
 • Agencja Ochrony środowiska opisuje zanieczyszczenia powietrza jako jeden z 5 głównych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia.
 • Szacuje się, iż w Polsce 92% ludzi oddycha zanieczyszczonym powietrzem.
 • Wbrew powszechnym oczekiwaniom, udowodniono, iż zanieczyszczone powietrze to problem, z jakim spotykamy się nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz pomieszczeń.

Jaki jest wpływ cząstek stałych PM na zdrowie ludzkie?

 • zwiększenie ryzyka śmierci łóżeczkowej (SIDS) o 11,6% 
 • 3-krotne zwiększenie ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej u dzieci
 • powodowanie przewlekłego kaszlu
 • zwiększenie częstości zakażeń układu oddechowego u dzieci.

Co sprawdziliśmy w ramach badania?

 • Obiektywne oceniliśmy (metodą zaślepionej próby) objawy towarzyszące pogorszonej jakości powietrza
 • Skorelowaliśmy stopień nasilenia zgłaszanych przez respondentów dolegliwości z dróg oddechowych z pomiarem zanieczyszczeń powietrza w danym regionie geograficznym Polski.